KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Türk Ytong Sanayi A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından bu aydınlatma metni, hukuki gelişmeler, fiili uygulamalar ve şirket yönetim politikaları uyarınca güncellenerek değiştirilebilir. Yapılan güncelleme ve değişikliklere ilişkin olarak web sitemiz üzerinden ilgililere bilgilendirme yapılır.

İlgilisi olduğunuz kategoriler bazında aşağıda yer alan ana başlıkların yanı sıra, ilerleyen başlıklar altında yer alan Ytong kurumsal iletişim süreçleri, bilgi teknolojileri süreçleri, bina ve tesislerde ziyaretçi kayıtlarının işlenmesi, web sitesi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklarınız ve başvuru yolları ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı ayrıca incelemenizi rica ederiz.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (yeni pozisyonlar için tarafınızla irtibat kurulabilmesi), saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amaçlarıyla,

i. Özgeçmişinizde (CV) yer alması halinde kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), diğer (hobiler, yetenekler, üye olunan sosyal gruplar) verileriniz işlenir.

Şirketimizin, özgeçmiş (CV) edinimi ve değerlendirilmesi sürecinde; 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde sayılı özel nitelikli kişisel verilerin ve özellikle özgeçmişlerde yer verilmesi genel uygulama haline gelen sendika, dernek ve/veya vakıf üyeliği, sabıka kaydı ile sağlık bilgilerinin işlenmesine yönelik bir talebi/iradesi/uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen şirketimize yapacağınız başvurularda veya aracı firma (kariyer firmaları) sistemlerine yüklediğiniz-ilettiğiniz Özgeçmiş içeriğinde bu özel nitelikli verilerin bulunmamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni gösteriniz.

ii. Mülakatlarda “İş Başvuru Formu” doldurulması sureti ile kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), geçmişte geçirilen önemli rahatsızlıklar (mavi yaka çalışanlarımız tarafından yapılacak işlerin fiziksel olarak yeterlilik gerektirmesi nedeniyle sadece mavi yaka çalışanlar bakımından uygulanmaktadır) verileriniz işlenir.

Çalışan adaylarımıza ilişkin veriler, elden veya posta yoluyla teslim ettiğiniz belgeler, sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/dilekçeler /online-web-email başvurunuz/onayınız, kariyer sitelerine yüklediğiniz verilerin edinilmesi yoluyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • İşe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi/ referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişiler,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı.

Çalışan adaylarımıza ilişkin açık rıza gerektirmeyen kişisel veriler, yeni iş fırsatlarından yararlanılmasını temin etmek amacıyla kayıtlarımızda 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, satış faaliyetlerinin planlanması ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, müşteri kaydı oluşturulması, müşteri siparişlerinin ve cari kayıtlarının dijital sistemler aracılığıyla yönetilmesi, sözleşme akdedilmesi, icrası ve sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, müşteri şikayet ve taleplerinin yanıtlanması ve çözümlenmesi, inşaat- şantiye ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, numune uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve projenin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal yayınların oluşturulabilmesi ve yayınlanabilmesi, organizasyon ve etkinlik (fuar, seminer, konferans, tören) faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, finansal/hukuki soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi müşterilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer (mimari proje detayları, yapı fotoğrafı-firmanın projesinde kullandığı Ytong ürünleri, yayınlar için yapılan röportaj içeriği) verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Müşterilerimiz için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/şantiye ekibini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya müşterimiz tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin hukuki veya ticari süreçlerde bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin kişisel verileri de aynı amaç, kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, müşterimiz ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/temsilcilerine/şantiye ekibine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız ziyaret/başvurular, internette/basında/şantiye proje tabelalarında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşterilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat işlemlerimizde yurt dışındaki iş ortaklarımız, nakliye firmaları ve gümrük acentesi,
 • Kıymetli evrakla tahsilat işlemlerinde bankalar veya ciro silsilesinde yer alan üçüncü kişiler,
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, sigorta kuruluşları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-denetleme-ürün geliştirme/AR-GE danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Satışı gerçekleşen malların sevki amacıyla nakliye firmaları,
 • Ürünlerin montajında gerekli inşaat sarf malzemesi tedarikçilerimiz,
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılmanız halinde yer aldığınız fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi/izinlerin alınması halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet kalitesinin artırılması, teknik/ticari soru/görüş ve bilgi taleplerinin yanıtlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, başlamış ve devam etmekte olan inşaat projelerinin araştırılması/takibi/ziyareti/numune uygulamalarının gerçekleştirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri adayının inşaat projesinin Ytong ürünlerine uygun teknik modülasyonunun çalışılması ve önerilerde bulunulması, satış faaliyetlerinin planlanması ve satış teklif süreçlerinin yürütülmesi, teklif/sipariş aşamasında hukuki ve finansal risk değerlendirmesi/istihbarat yapılması, sözleşme hazırlık süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi müşterileri adaylarına ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, risk yönetimi, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, diğer (yayınlar için yapılan röportaj içeriği) kişisel veriler işlenmektedir.

Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Müşterileri adayları için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterileri adaylarının hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/şantiye ekibini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya müşteri adayı tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin de kişisel verileri aynı amaç, kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, müşteri adayı ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/ temsilcilerine/şantiye ekibine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir.

Müşterileri adaylarına ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/ taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız başvurular, internette/basında/şantiye proje tabelalarında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Müşteri adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşterileri adaylarımıza ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat teklifi sürecinde yurt dışındaki iş ortaklarımız,
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

PRIVACY NOTICE

As Türk Ytong Sanayi A.Ş. (“Ytong”), acting in the capacity of data controller under the “Disclosure Obligation of Data Officers,” we wish to inform you pursuant to the Article 10 of the Law on Protection of Personal Data (“KVKK”) numbered 6698. Ytong processes information about our employees, job candidates, current and potential customers, suppliers, business partners and contacts, shareholders, visitors, third parties and others for various purposes explained below.

We reserve the right to make changes to this notice in the future in accordance with legal developments, practical applications and company management policies. Relevant parties will be informed about any changes through our website.

We kindly ask you to read your rights and application methods related to personal data processing which is stated at the end of this page.

Methodology of Obtaining Your Personal Data

Your personal data is stored, archived in written, oral, visual and electronic formats through automated or partly automated systems and collected via methods and sources such as:

 • Your oral and any form of written statements that are submitted to the employees, representatives and other personnel of our company
 • Camera footage and photographs taken during our company’s events such as ceremonies
 • Camera footage at our facilities
 • Visits to our website and applications made through our website
 • Documents and online records held by public agencies
 • Research of open data on internet, media and other sources
 • Reference of third parties to Ytong for communication purposes
 • Visitor register books and software at the facilities of Ytong
 • Through our WIFI network used by visitors to access internet
 • Written communications with and amongst our employees conducted through software systems

pursuant to the purposes of processing stated in Article 5 and Article 6 of the KVKK and in accordance with the fundamental principles stated in KVKK and based on other legal reasons.

Purposes of Processing Personal Data

As per Articles 4, 5 and 6 of the KVKK and the fundamental principles set forth in the KVKK, your personal data may be collected and processed for the activities explained below:

 • Planning and conducting sales, financial, marketing and accounting processes in order to perform commercial policies of Ytong, which involve undertaking customer transactions and operations and improving product and service quality
 • Managing construction projects, working out the appropriate modulation technique for construction projects of potential customers and providing recommendations
 • Undertaking legal and financial risk evaluations, managing contract preparation processes and similar legal and commercial processes
 • Replying to technical and commercial questions, opinions and information requests, processing requests and complaints
 • Maintaining corporate publishing
 • Performing activities related to the associations we are a member of
 • Organizing and managing events and publishing these activities
 • Informing authorized natural persons, public institutions and other authorized establishments
 • Identifying risks and threats, data leakage arising from communication and work related transactions and processes conducted on software systems, identifying and monitoring employees’ use of the electronic systems for personal reasons and identifying unlawful work and transactions
 • Ensuring the safety of our employees, visitors to our facilities, visitors’ vehicles and providing WIFI service
 • Determining access permissions for our suppliers’ employees who undertake work at our premises and managing their work, health and safety, emergency situations and service purchase processes
 • Using personal data during legal disputes to provide evidence
 • Processing personal data within information technology processes and managing information security
 • Maintaining business activities while complying with legal processes and regulations
 • Fulfilling other legal obligations
 • Maintaining communication for the above activities

Transfer of Personal Data to Third Parties and Reasons for Disclosure

Your personal data may be disclosed to third parties such as:

 • Board members of Ytong to provide information related to issues and subjects that we have a duty to disclose
 • Our domestic and foreign business partners, suppliers, transportation firms and customs agencies, authorized dealers, consultants
 • Banks for collection and execution transactions, third parties that part of endorsement of negotiable instruments and such documents.
 • Microsoft as our data processing supplier
 • Public institutions and legal counsel and other authorized institutions or persons in order to comply with potential litigation, audit, inspection, investigation processes and legal obligations
 • Our customers and relevant parties within our sector to share documents such as compliance certificates by publishing them on our website or via other channels
 • European Autoclaved Aerated Concrete Association, other associations which our company is a member of, their members and other parties related to activities of these organisations
 • Firms involved with organising and publishing events that are hosted by our company
 • If you attend our events, with other third parties through our official website and our other media activities such as news release, periodicals and social media activities
 • Any third party who accesses the documents such as company contracts, general assembly and board of directors meeting records through a link on our website which we provide in order to meet legal obligations
 • Our suppliers who are providing maintenance support services for our electronic systems and employees of the security company which monitors our premises from outside

within the scope of Article 8 an Article 9 of the KVKK for the purposes stated in this notice.

Your Rights as Data Subject

Pursuant to Article 11 of KVKK, your rights in regards to your personal data are to:

 • Learn whether or not your personal data have been processed;
 • Request information as to processing if your data have been processed;
 • Learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose;
 • Know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been transferred;
 • Request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately;
 • Request deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions set forth under article 7 of KVKK;
 • Request notification of the operations made as per indents above to third parties to whom your personal data have been transferred;
 • Object to occurrence of any result that is to your detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;
 • Request compensation for the damages in case you incur damages due to unlawful processing of personal data

Your personal data is retained by Türk Ytong Sanayi A.Ş. for limited time periods as prescribed by the law. At your request, Türk Ytong A.Ş. will delete, destroy or anonymise your personal data at the end of the legal period defined by the law or when the legal reason for which your personal data are processed ceases to exist. Within this period, your personal data will not be used by Ytong Sanayi A.Ş. for other purposes and will not be shared with third parties unless it is mandatory under national and international regulations, arrangements and contracts. As such, your requests will be concluded by Türk Ytong A.Ş. within 30 days.

Applications and Requests

You may exercise your rights in accordance with the conditions set out in the Annunciation Regarding the Applicable Principles and Procedures to Fulfill the Requirement for Disclosure by submitting your requests to Aydınevler Mah. Gökçe Sokak No: 3/1 Maltepe/İstanbul personally or via post with your signature, or to our registered email address turkytong@hs01.kep.tr with secure electronic signature, mobile signature, or to our email address ytongkvk@ytong.com.tr with identity documents (including your Turkish ID number, but religion, marital status, blood type and disability/prosthesis sections hidden, or with a copy of your driving licence).

Click here to access application form.

You may unsubscribe from our magazine Ytong Aktüel by contacting us wtih your request via ytongkvk@ytong.com.tr.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, mal/hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuki ve finansal risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, soruşturma/denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve taleplerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik (fuar, seminer, konferans, tören) faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla; gerçek kişi tedarikçilerimize ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, görev), finans, müşteri işlemi, hukuki işlem, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer (referans, sertifikalar, sözleşme akdedilebilmesi için gerekli olan hukuki, ticari veya teknik yeterlilik belgeleri) verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimiz için burada belirtilen veri kategorisi ve veri işleme sürecinin tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin hissedarlarını/yetkililerini/çalışanlarını/temsilcilerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi ve/veya tedarikçimiz tarafından bu kişilere ilişkin verilerin şirketimize iletilmesi ve/veya şirketimizin hukuki veya ticari süreçlerde bu kişiler ile muhatap kılınması halinde bu kişilerin kişisel verileri de aynı kapsam ve koşullarda işlenebilir. Asgari olarak, tedarikçimiz ile kurulan iletişimde çalışanlarına/yetkililerine/temsilcilerine ait kimlik, iletişim, unvan/görev verileri işlenmektedir. Bunun yanında, Ytong bina veya tesislerinde geçici, periyodik veya belli süre ile görev alan/giriş çıkış yapan tedarikçi çalışanlarının bina, sistem ve tesislere erişim yetkilerinin belirlenmesi ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, özlük (görevi, unvanı, mesleki sertifikaları, SGK özlük bilgileri), görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf, kamera kayıtları), sağlık bilgileri (iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde/herhangi bir kaza olması halinde sağlık verilerinin geçtiği tutanak, ifade vb. belgelerde yer alan veriler), hukuki işlem (resmi yazışmaların yerine getirilmesi gibi), fiziksel mekan güvenliği (iş yeri ve tesisleri kamera ile 24 saat izlenmektedir), diğer (iş yerine giriş çıkış saatinin takibi, giriş çıkış yapan aracın plakasının kaydı) verileri işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlarınız (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/fatura irsaliye vb. makbuzlar/belgeler/tutanaklar, elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, iştirak ettiğiniz etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi/siteleri üzerinden yaptığınız başvurular, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan ziyaretçi kayıtları ve kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Tedarikçilerimize ait veriler yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • İhracat işlemlerimizde yurt dışındaki iş ortaklarımız,
 • Müşterilerimiz,
 • İş faaliyetlerimizin kesiştiği/ bağlantılı olduğu/ gerektirdiği süreçlerde diğer tedarikçilerimiz ve/veya danışmanlarımız,
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanımız,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza iştirak etmeniz halinde yer aldığınız fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi tedarikçisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

PRIVACY NOTICE

As Türk Ytong Sanayi A.Ş. (“Ytong”), acting in the capacity of data controller under the “Disclosure Obligation of Data Officers,” we wish to inform you pursuant to the Article 10 of the Law on Protection of Personal Data (“KVKK”) numbered 6698. Ytong processes information about our employees, job candidates, current and potential customers, suppliers, business partners and contacts, shareholders, visitors, third parties and others for various purposes explained below.

We reserve the right to make changes to this notice in the future in accordance with legal developments, practical applications and company management policies. Relevant parties will be informed about any changes through our website.

We kindly ask you to read your rights and application methods related to personal data processing which is stated at the end of this page.

Methodology of Obtaining Your Personal Data

Your personal data is stored, archived in written, oral, visual and electronic formats through automated or partly automated systems and collected via methods and sources such as:

 • Your oral and any form of written statements that are submitted to the employees, representatives and other personnel of our company
 • Camera footage and photographs taken during our company’s events such as ceremonies
 • Camera footage at our facilities
 • Visits to our website and applications made through our website
 • Documents and online records held by public agencies
 • Research of open data on internet, media and other sources
 • Reference of third parties to Ytong for communication purposes
 • Visitor register books and software at the facilities of Ytong
 • Through our WIFI network used by visitors to access internet
 • Written communications with and amongst our employees conducted through software systems

pursuant to the purposes of processing stated in Article 5 and Article 6 of the KVKK and in accordance with the fundamental principles stated in KVKK and based on other legal reasons.

Purposes of Processing Personal Data

As per Articles 4, 5 and 6 of the KVKK and the fundamental principles set forth in the KVKK, your personal data may be collected and processed for the activities explained below:

 • Planning and conducting sales, financial, marketing and accounting processes in order to perform commercial policies of Ytong, which involve undertaking customer transactions and operations and improving product and service quality
 • Managing construction projects, working out the appropriate modulation technique for construction projects of potential customers and providing recommendations
 • Undertaking legal and financial risk evaluations, managing contract preparation processes and similar legal and commercial processes
 • Replying to technical and commercial questions, opinions and information requests, processing requests and complaints
 • Maintaining corporate publishing
 • Performing activities related to the associations we are a member of
 • Organizing and managing events and publishing these activities
 • Informing authorized natural persons, public institutions and other authorized establishments
 • Identifying risks and threats, data leakage arising from communication and work related transactions and processes conducted on software systems, identifying and monitoring employees’ use of the electronic systems for personal reasons and identifying unlawful work and transactions
 • Ensuring the safety of our employees, visitors to our facilities, visitors’ vehicles and providing WIFI service
 • Determining access permissions for our suppliers’ employees who undertake work at our premises and managing their work, health and safety, emergency situations and service purchase processes
 • Using personal data during legal disputes to provide evidence
 • Processing personal data within information technology processes and managing information security
 • Maintaining business activities while complying with legal processes and regulations
 • Fulfilling other legal obligations
 • Maintaining communication for the above activities

Transfer of Personal Data to Third Parties and Reasons for Disclosure

Your personal data may be disclosed to third parties such as:

 • Board members of Ytong to provide information related to issues and subjects that we have a duty to disclose
 • Our domestic and foreign business partners, suppliers, transportation firms and customs agencies, authorized dealers, consultants
 • Banks for collection and execution transactions, third parties that part of endorsement of negotiable instruments and such documents.
 • Microsoft as our data processing supplier
 • Public institutions and legal counsel and other authorized institutions or persons in order to comply with potential litigation, audit, inspection, investigation processes and legal obligations
 • Our customers and relevant parties within our sector to share documents such as compliance certificates by publishing them on our website or via other channels
 • European Autoclaved Aerated Concrete Association, other associations which our company is a member of, their members and other parties related to activities of these organisations
 • Firms involved with organising and publishing events that are hosted by our company
 • If you attend our events, with other third parties through our official website and our other media activities such as news release, periodicals and social media activities
 • Any third party who accesses the documents such as company contracts, general assembly and board of directors meeting records through a link on our website which we provide in order to meet legal obligations
 • Our suppliers who are providing maintenance support services for our electronic systems and employees of the security company which monitors our premises from outside

within the scope of Article 8 an Article 9 of the KVKK for the purposes stated in this notice.

Your Rights as Data Subject

Pursuant to Article 11 of KVKK, your rights in regards to your personal data are to:

 • Learn whether or not your personal data have been processed;
 • Request information as to processing if your data have been processed;
 • Learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose;
 • Know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been transferred;
 • Request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately;
 • Request deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions set forth under article 7 of KVKK;
 • Request notification of the operations made as per indents above to third parties to whom your personal data have been transferred;
 • Object to occurrence of any result that is to your detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;
 • Request compensation for the damages in case you incur damages due to unlawful processing of personal data

Your personal data is retained by Türk Ytong Sanayi A.Ş. for limited time periods as prescribed by the law. At your request, Türk Ytong A.Ş. will delete, destroy or anonymise your personal data at the end of the legal period defined by the law or when the legal reason for which your personal data are processed ceases to exist. Within this period, your personal data will not be used by Ytong Sanayi A.Ş. for other purposes and will not be shared with third parties unless it is mandatory under national and international regulations, arrangements and contracts. As such, your requests will be concluded by Türk Ytong A.Ş. within 30 days.

Applications and Requests

You may exercise your rights in accordance with the conditions set out in the Annunciation Regarding the Applicable Principles and Procedures to Fulfill the Requirement for Disclosure by submitting your requests to Aydınevler Mah. Gökçe Sokak No: 3/1 Maltepe/İstanbul personally or via post with your signature, or to our registered email address turkytong@hs01.kep.tr with secure electronic signature, mobile signature, or to our email address ytongkvk@ytong.com.tr with identity documents (including your Turkish ID number, but religion, marital status, blood type and disability/prosthesis sections hidden, or with a copy of your driving licence).

Click here to access application form.

You may unsubscribe from our magazine Ytong Aktüel by contacting us wtih your request via ytongkvk@ytong.com.tr.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, üniversitelerin akademik kadrolarında yer alan kişilere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim (unvan, bağlı olduğu üniversite, bölüm), görüş ve önerileri ile sunduğu rapor vb. belgelerdeki içerik verileri, sözleşmeli danışman hocalarımıza ait finans (ödemelerin yapılması amacıyla) ve hukuki işlem verileri, Ytong mal ve hizmet kalitesinin artırılması için görüş ve önerilerin alınması, teknik bilgi alışverişinin sağlanması, ilgili kişilere referans olunması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Ytong’un üye olduğu dernek faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme hazırlık süreci ile sair hukuki/ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, Ytong’un üyesi olduğu derneklerin üyesi olunması veya üyesi olduğunuz dernekler vasıtasıyla Ytong ile iletişimde olmanız veya üyesi olduğunuz derneklerin iş faaliyetlerinin Ytong iş faaliyetleri ile kesiştiği hallerde, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmalarda görev alabilecek kişilerin karşılıklı olarak tavsiye edilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, iş/unvan verileriniz ve açık rızanız ile dernek ve/veya vakıf üyeliği veriniz işlenebilir ve diğer derneklere veya üyelerine, yetkili satıcılarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarılabilir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi üzerinden yaptığınız başvurular, düzenlediğiniz belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, üçüncü kişilerden referans ve iletişim amacıyla Ytong’a iletilmesi, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Üniversite akademik görevlilerinin verileri “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Müşterilerimiz ve sektör ilgilileri (ürünlerimiz ile ilgili yeterlilik belgeleri/raporları ve danışman görüşleri müşterilerimizle veya potansiyel müşterilerimizle paylaşılmaktadır. Ürün yeterliliğine yönelik rapor ve görüşler, ilgili belgeyi düzenleyen danışmanın/üniversitenin künyesi ile birlikte ayrıca Ytong web sitesinde yayınlanarak herkese açık hale gelmektedir.)
 • Avrupa Gaz Beton Üreticileri Birliği, üye olunan dernekler ve üyeleri (dernekleri veya derneklerde yapılan toplantılara katılım sağlayan firmaları, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek, derneklerin yapacağı benzer çalışmalarda, ilgili çalışmaları yönetmeye uygun kişilerin derneklere tavsiye edilmesi, ilgili akademisyene benzer proje veya uzmanlık alanlarında referans olunması amacıyla veri paylaşılabilir),
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli olan kişilerin kimlik, iletişim, unvan, çalıştığı kurum, sicil numarası verileri, söz konusu yetkili kurum veya kuruluşun düzenlediği belgenin işleme alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, idari, hukuki veya ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/tebligatlar gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Ytong’a ait web sitesi üzerinden yaptığınız başvurular, düzenlenen resmi belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkili/çalışanlarına ait kişisel veriler, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Gerekli hallerde müşterilerimiz ve sektör ilgilileri (ilgili kurumun ürünlerimiz veya şirketimizle ilgili düzenlediği yeterlilik belgeleri/ raporları vb. web sitemizde yayınlanarak veya diğer iletişim kanalları ile üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır)
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürün geliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Gerekli hallerde Yetkili Satıcılarımız,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

Ytong Aktüel Dergisi Dağıtım Ağı

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, Kurumsal İletişim ve Pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Ytong Aktüel Dergisinin müşterilerimiz ve diğer sektör ilgililerine dağıtımı amacıyla ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, çalışılan kurumdaki unvan ve adres verileri işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, şirketimiz yetkilileri, temsilcileri, çalışanları ile yapılan sözlü görüşmeler, e-posta yazışmaları, web üzerinden veya e-posta ile gerçekleşen abonelik işlemleri, basın-internette yer alan aleni verilerin araştırılması suretiyle elde edilir ve fiziki veya dijital yöntemlerle işlenir.

Kişisel verileriniz, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Aktüel Dergisinin dağıtımının sağlanabilmesi için dağıtım firmalarıyla, olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanıyla paylaşılmakta, veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimizin yurtdışındaki sistemine aktarılmaktadır.

Aktüel Dergisi dağıtım ağında yer almak istemiyorsanız; ytongkvk@ytong.com.tr e-posta adresimize bu yönde bildirimde bulunabilir ve dağıtım ağından ayrılabilirsiniz.

Fuar, Seminer, Konferans, Tören, Etkinlik Organizasyonları

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcılara ait iletişim, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, pazarlama verileri ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sonraki seminer toplantı ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilmesi, satış faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve yönetimi, ilgili taraflarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve çözümlenmesi, arşiv ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Verileriniz etkinliklerimiz sırasında Ytong çalışan veya yetkilileriyle yaptığınız görüşmelerdeki sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, internetten edinilen aleni verilerinizin araştırılması, etkinlik katılım formları/dijital formlar, etkinliklerimizde yapılan video- fotoğraf çekimleri aracılığıyla elde edilmekte, kaydedilmekte, arşivlenmekte, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilmekte ve yayınlar yoluyla (şirketimize ait sosyal medya hesaplarında ve şirketimize ait web sitesinde veya basılı yayınlarımızda veya diğer basın kuruluşlarına ait, yurt içinde ve yurtdışında, tüm mecralarda aleni hale gelebilmektedir.

Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • İlgili süreçlerde anlaşmalı tedarikçilerimiz,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, unvan, iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelir. Yine, bu içeriklerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

Üniversite Dersleri Katılımcıları

Türk Ytong Sanayi A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. çalışan veya yetkilileri tarafından, bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak çeşitli Üniversitelerde verilen Gazbeton Dersleri kapsamında ders katılımcısı öğrencilerimize ait iletişim, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, pazarlama (ad-soyad, telefon, e-posta, imza, fotoğraf, video, okuduğu üniversite, bölüm, sınıf, öğrenci numarası, gazbeton ders notları, devam durumu) verileri Ytong tarafından yetkilendirilen uzmanımızın kayıtlı olduğunuz üniversite bünyesinde ders verebilmesi, öğrencilerimizin yetenek, kariyer gelişimlerine destek olmak, derse ait devam durumunuzun ve ders notlarınızın Üniversitenize beyan edilebilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi (yapılacak konferans ve seminer gibi etkinliklerden haberdar edilmeniz), yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, öğrencilerimizle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Öğrencilerimize ait kişisel veriler, sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, üniversitenizin online sistemi veya yetkililerinden sözlü ya da yazılı olarak edinilmesi, başvurularınız, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/dilekçeler, çekimler, elden veya posta yoluyla teslim ettiğiniz sair veriler aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle işlenir.

Kişisel verileriniz, “açık rıza”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Verileriniz, aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (çekilen fotoğraf ve videoların kurumsal yayınlarımızda ve web sitemizde yayınlanabilmesi/yayımlanabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan basım/matbaa firması, sosyal medya siteleri, anlaşmalı olunan web sitesi yöneticisi, ajanslar)
 • Kayıtlı olduğunuz Üniversite,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanı, noterler,
 • Derslerde ve konferans gibi etkinliklerde yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile canlı yayınlardaki görüntünüz, sesiniz, kimliğiniz, unvan, deneyim, okuduğunuz üniversite ve bölüm gibi yayın içeriğinde edinilen tüm verileriniz sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, tüm mecralardaki yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelir. Bu görsel ve işitsel yayınların gerçekleştirilmesi yeşil yaka kartı uygulaması ve/veya yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına, ilgili sosyal medya platformuna yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından, tüm birim/departmanlar nezdinde işlenen kişisel veriler, günün teknolojik koşulları ve kullanılan teknolojik sistemler sayesinde elektronik ve dijital sistemlerde de otomatik veya kısmen otomatik olarak işlenebilmektedir. Bunun yanında elektronik ve dijital sistemler vasıtasıyla işlem güvenliği (IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kartlı okuma giriş çıkış kayıtları, sistem ve donanımlara yönelik tüm şifre ve parola bilgileri) ve risk yönetimi verileri Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından işlenmektedir.

Bu minvalde kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin sınırlanması, gizlilik, bilgi güvenliği ve veri muhafaza süreçlerinin yürütülmesi, veri yönetişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve elektronik sistemler vasıtasıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, log kayıtlarının alınması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve yönetilmesi için teknik alt yapının sağlanması, güvenli saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik ve dijital varlık ve sistemler üzerinde de kaydedilmekte, muhafaza ve depo edilmekte, arşivlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz,

 • Şirket ilgili sistem, yazılım ve donanımları ile sunucularına kaydedilmekte, bu alanlarda muhafaza edilmekte,
 • Bilişim Teknolojileri bakım- destek hizmetleri kapsamında dış hizmet alım yapılan tedarikçi firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • Bilişim Teknolojileri alanında dış denetim/test/danışmanlığa ihtiyaç duyulması halinde dış hizmet alımı yapılan firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • E-mail, CRM sistemlerinin kullanımı ile sınırlı olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışındaki tedarikçi firmaya aktarılmakta (Microsoft),
 • Verilerin depolanması veya yedeklenmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan yurt içindeki tedarikçilerin sunucularına aktarılmakta,
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta,
 • Özellikle çalışanların elektronik sistemler ve donanımlar üzerinde gerçekleştirdiği iletişim, iş ve işlemler nedeniyle risk ve tehditlerin belirlenmesi, veri sızıntılarının tespiti, özel amaçlı kullanımların, hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti ve denetimi amacıyla çalışanlarımızla yaptığınız yazışmalarınız izlenebilmekte, söz konusu risklerin ve tehditlerin önlenmesi veya sonlandırılması amacıyla bu verilere erişilebilmekte ve kayıt altına alınabilmekte, dolayısı ile bu iş ve işlemlerle bağlantılı veri paylaşımlarınız da aynı işlemlere dahil kılınabilmektedir.

Bina ve Tesislere Yapılan Ziyaretler

Ziyaretçilerimizin ve araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında (bina etrafı, park alanı, üretim sahası) kapalı sistem kameralar ile görüntü kaydı alınmakta, ziyaretçinin görüntüsü ile aracının görüntüsü (marka, renk, model, plaka verisi) işlenmektedir.

Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, Türk Ytong işyerlerini ziyaret eden çalışan veya ziyaretçilerimizin, ziyaretçi kayıt defterine ve yazılımına yapılan kayıtlarda,

 • Kimlik bilgileri (T.C. kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi belgelerden alınan ad- soyad),
 • Ziyaret edeceği kişi bilgisi,
 • Ziyaretçi giriş ve çıkış saati (fiziksel mekân güvenliği),
 • Plaka

verileri işlenmektedir.

Fabrikalarımızda Kantar Kayıtlarının Alınması

Fabrikalarımıza ürün getiren veyahut ürün almaya gelen araçların kayıtlarının tutulması ve ağırlık tartımı yapılabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Türk Ytong’un veya müşterilerinin veya bayilerinin anlaşmalı olduğu nakliye firmalarının çalışanlarının veya bunların yetkilendirdikleri diğer 3. Kişi nakliye firma veya görevlilerinin kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekan güvenliği, diğer (adı-soyadı, cep telefonu numarası, TCKN, plaka, ruhsat, ehliyet no, e posta adresi, sgk sicil no, giriş çıkış saati) verileri işlenmektedir. Anlaşmalı olunan nakliye firması tarafından görevlendirilen 3. kişi firma yetkili veya çalışanları ilgili anlaşmalı nakliye tedarikçisi ile paylaşılabilir.

İnternet Ağı Kullanımı

Şirketimiz tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla; fiziksel olarak Türk Ytong işyerlerini ziyaret eden ve Wi-Fi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuata uymak amacıyla; işlem güvenliği, risk yönetimi, cep telefonu numarası, trafik bilgileri/log kayıtları kayıt altına alınmakta olup; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya gerçekleştirilecek denetim/inceleme/soruşturma süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuk danışmanımız ile paylaşılabilir.

Kamera kayıtlarına, log kayıtlarına ve ziyaretçi kayıtlarına; sınırlı sayıdaki yetkili çalışanlarımız ile elektronik sistemlerin kesintisiz çalışmasını teminen bakım ve destek hizmetleri alındığı sırada tedarikçimiz erişebilir. Canlı kamera görüntülerini, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan bu kişilerle gizlilik sözleşmesi akdedilmekte, gerekli teknik ve idari tedbirler yerine getirilmektedir. Bu kayıtlar ancak soruşturma, kovuşturma, iş güvenliği, yargı, denetim faaliyetleri gibi gerekli olduğu hallerde hukuk danışmanımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bu e-posta ve eklerinin içerebileceği kişisel verilere dair:

Bu e-posta ve ekleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında kişisel veriler içerebilir ve gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizlidir. Bu e-posta ve eklerinin gönderim amacı ile sınırlı ve orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu kişisel veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızca imha edilmesi gerekmektedir. Bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşması halinde:

Bu e-posta mesajı ve ekleri alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu derhal ve en geç 72 saat içinde tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

E-posta içeriğinden ve eklerinden kaynaklı oluşabilecek zararlar:

Türk Ytong Sanayi A.Ş.'nin, bu mesajda veya eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Türk Ytong Sanayi A.Ş. sorumlu değildir.”

Personal data that might be included in this email and its attachments:

This e-mail and its attachments may contain personal data under the Personal Data Protection Act No.6698 and the General Data Protection Regulation of the European Union of 25 May 2018 and is private and confidential to the person/persons specified as recipients. It is a legal obligation to use this e-mail and its attachments limited and proportionate to the purpose for which this email is sent. Without the approval of the relevant person and our company, the personal data contained in this e-mail cannot be used, reproduced, archived or transferred to third parties. When the purpose of sending personal data is achieved, the personal data must be destroyed by you within legal time limits. You are responsible for maintaining the security of this personal data and our company is not liable and responsible for any violations.

If you are not the intended recipient of this email:

This e-mail and its attachments are confidential to the individual or the corporation stated as the recipient. If you are not the intended recipient or their agent, please delete this email from your system, alert the sender and do not copy this email or display it to others. If this e-mail has reached you even though you are not the intended receiver, please immediately destroy it and notify us at the latest within 72 hours.

Damages that might result from the contents of this email and its attachments:

The sender and Türk Ytong Sanayi A.Ş. do not guarantee or warrant the accuracy, currency or completeness of the contents of this message or its attachments. Türk Ytong Sanayi A.Ş. is not liable for any damages or losses incurred by using the information in this email. Türk Ytong A.Ş. is not responsible for the content, forwarding, receipt, storing of this email and failure of its confidentiality, viruses or damages caused to your system by harmful viruses from this e-mail and its attachments.”

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.

Web sitesi ziyaretçilerimize yönelik reklam, tanıtım, tüketici eğilimi izleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bunun yanı sıra, yalnızca web sitesi performansının analizi amacıyla Google Analytics sistemi kullanılmakta olup, ziyaretçi sayısı verisi Google, web sitesi hizmeti alınan tedarikçi firma ve hosting firması ile otomatik olarak paylaşılır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin, Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklaması söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından kanuni sürelerin sonunda veya verinin işlenmesi için geçerli hukuki sebebin ortadan kalkmış olması halinde yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak ve ulusal ve uluslararası mevzuattan, düzenlemelerden ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Bu kapsamda talepleriniz, Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; i Islak imzalı şekilde Aydınevler Mah. Gökçe Sokak No: 3/1 Maltepe/İstanbul adresine posta yoluyla veya elden ya da ii) kayıtlı elektronik posta (turkytong@hs01.kep.tr) adresimiz üzerinden, iii) güvenli elektronik imza, iv) mobil imza ya da v) daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ytongkvk@ytong.com.tr adresimize, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru formumuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Please click here for our Information on application to data controller.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.


Bize Ulaşın

Mesaj gönderin

Bilgi formunu doldurun

Bizi Arayın

Hizmetinizdeyiz: +90 216 396 66 00

Bağlan

Yetkili Satıcılar

En yakın Yetkili Satıcımıza ulaşın

Listeden bul